แนวข้อสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

ข้อสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย แบบรวมหมวด 120 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้


ตอนที่ 1 : วิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย (จำนวน 10 ข้อ)
ตอนที่ 2 : ประมวลกฏหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย (จำนวน 110 ข้อ)

แนวข้อสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย (แบบแยกหมวด / ชุด)