แนวข้อสอบนายหน้าประกันภัย

Examination Online

แนวข้อสอบนายหน้าประกันภัย

ข้อสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย แบบรวมหมวด 120 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

Examination Online

แนวข้อสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

แนวข้อสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย (แบบแยกหมวด / ชุด)

หมวดที่ 1 วิชาจรรยาบรรณวินาศภัย

วิชาจรรยาบรรณวินาศภัย ประกอบด้วยชุดข้อสอบ 2 ชุด

หมวดที่ 2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบด้วยข้อสอบ 2 ชุด

หมวดที่ 3 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ชุด

หมวดที่ 4 หลักกฎหมายประกันวินาศภัย

หลักกฎหมายประกันวินาศภัย ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ชุด

หมวดที่ 5 ประกันอัคคีภัยและความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ประกันอัคคีภัยและความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกอบด้วยข้อสอบ 5 ชุด

หมวดที่ 6 (6.1) ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ชุด

หมวดที่ 6 (6.2) ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ชุด

หมวดที่ 7 ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ชุด

หมวดที่ 8 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ชุด