Skip to Content

Blog Archives

รายได้จากค่าบริหารทีม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วันนี้แอดมิน จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของบริษัทศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชัน ที่พี่ๆนายหน้าขายเอง ซึ่งเป็นรายได้แบบ Passive Income ที่บริษัทศรีกรุงฯ เตรียมจะโอนให้นายหน้าประกันภัย ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่ วันที่ 1-30/11/64 ยอดเกิน 15,000 บาท (ไม่รวม ค่าคอมฯส่วนตัว จากการขาย)

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 578,422.19
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 258,826.87
 3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ 257,356.53
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 222,173.65
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 207,883.98
 6. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 157,619.53
 7. 482 บุญธรรม เดชหาญ 156,467.45
 8. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 151,598.46
 9. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 143,749.37
 10. 218747 โสรัช เดโชพล 143,410.91
 11. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 135,487.69
 12. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 129,710.39
 13. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 126,384.77
 14. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 124,919.44
 15. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 124,772.18
 16. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 124,311.37
 17. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 116,638.05
 18. 4 บวร แสนเรือน 110,026.88
 19. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 108,278.41
 20. 128597 กัญญา เลียวประโคน 104,751.02
 21. 23901 แอลพี สมาร์ท . 103,907.71
 22. 19975 เทวาวิจิตร . 99,359.13
 23. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 96,288.65
 24. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 93,737.38
 25. 29724 นพพล ดีมงคล 88,463.17
 26. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 83,285.32
 27. 510 พัฒนศักดิ์ สายศรี 80,372.17
 28. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 79,036.06
 29. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 77,925.68
 30. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 74,082.10
 31. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 70,958.96
 32. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 68,111.20
 33. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 65,120.75
 34. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 63,981.55
 35. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 62,471.08
 36. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 61,716.28
 37. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 61,656.72
 38. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 58,331.63
 39. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 55,741.34
 40. 26165 จำรัส บุญศรี 55,537.99
 41. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 55,302.10
 42. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 53,992.39
 43. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 53,229.63
 44. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 51,935.25
 45. 24 ไชยยา ชนะชัย 50,499.75
 46. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 48,044.70
 47. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 47,075.62
 48. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอน 46,826.23
 49. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 46,556.17
 50. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ 45,127.04
 51. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 44,616.21
 52. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 44,360.37
 53. 12660 คณพศ โชติประทุม 43,347.54
 54. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 42,989.88
 55. 14174 ชุลี โนจิตร 42,956.91
 56. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 42,936.28
 57. 37285 อรุณนี โสธโน 41,209.05
 58. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 41,091.49
 59. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 38,988.61
 60. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 37,537.82
 61. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 36,852.25
 62. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 36,473.67
 63. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 36,390.18
 64. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 35,458.11
 65. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 35,278.37
 66. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 35,270.38
 67. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 35,101.59
 68. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 33,714.04
 69. 64347 พรนภา สมศรีสุข 33,419.31
 70. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 33,154.08
 71. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 33,132.21
 72. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 33,039.51
 73. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 32,959.53
 74. 35138 พรรณเชษฐ รนที 32,685.25
 75. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 32,517.45
 76. 72466 อิงอร บุญช่วย 32,452.43
 77. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 32,309.63
 78. 26500 นพดล อินตา 31,858.74
 79. 5278 เจียม ลือลั่น 31,362.32
 80. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 31,101.25
 81. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร 31,019.62
 82. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 30,655.96
 83. 160100 ปริยากร นวลพูนทอง 30,310.04
 84. 6545 จันทนา โชคตาม 30,150.43
 85. 6520 นิภา ชุมภูปิน 29,737.92
 86. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 29,446.45
 87. 10741 จะลุย อ่อนปุย 29,239.05
 88. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 28,891.02
 89. 39348 นาฏญา สังขวัฒน์ 28,872.21
 90. 113 ศรุต ประภากวินกุล 27,708.98
 91. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 27,683.77
 92. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 27,665.97
 93. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 27,381.21
 94. 1280 ธนพร รอดทรัพย์ 27,194.11
 95. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 26,810.53
 96. 33334 ถาวร พ้นภัย 26,400.92
 97. 7158 เปมิกา เฉลิมศรี 26,253.11
 98. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 25,945.44
 99. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 25,893.69
 100. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 25,878.86
 101. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 25,875.64
 102. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 25,526.68
 103. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 25,485.32
 104. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 25,128.37
 105. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 24,980.30
 106. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 24,697.02
 107. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 24,659.32
 108. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 24,416.64
 109. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 24,199.40
 110. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 24,037.51
 111. 204198 ชุติมา โตประมาณ 23,844.24
 112. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 23,397.42
 113. 9325 อภิชาติ ปรีชา 23,218.92
 114. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,080.11
 115. 32245 ไพศาล คำประสิทธิ์ 23,026.70
 116. 45622 แก้วมณี ปัททุม 22,736.67
 117. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 22,615.61
 118. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 22,040.71
 119. 137620 อนุศักดิ์ เกษทอง 21,895.73
 120. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 21,664.32
 121. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 21,466.48
 122. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 21,416.60
 123. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 21,216.53
 124. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา 21,142.78
 125. 31230 เพาเวอร์ แทรค จำกัด . 20,975.86
 126. 2583 รังสรรค์ จือศานติ 20,884.83
 127. 18093 รัตตินันท์ สาฤกษ์ 20,884.61
 128. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 20,826.34
 129. 121243 พินิต เพชรดา 20,777.41
 130. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 20,402.92
 131. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 20,167.40
 132. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 19,724.58
 133. 11649 ธวัช คุณสมบัติ 19,530.31
 134. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 19,519.17
 135. 52 พนิดา ธรรมลังกา 19,462.91
 136. 17505 พรสวรรค์ เนาว์โสภา 19,459.66
 137. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 19,363.72
 138. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช 18,830.33
 139. 57624 ธนพร เหลืองวิลัย 18,798.48
 140. 155663 สุพัตรา เกิดบริบูรณ์ 18,710.22
 141. 27365 ชนัญชิตา ศรีพนาวัน 18,670.81
 142. 219942 สมรถ สุณเจิม 18,584.28
 143. 72737 ทศพล โชติคุตร์ 18,485.48
 144. 117374 กัญญา ธนตรีชัยกุล 18,468.74
 145. 201448 ธานินทร์ อุดหนุนธรรม 18,129.56
 146. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 18,050.68
 147. 126631 จันทร์ฉาย อยู่ฤทธิ์ 17,968.84
 148. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 17,861.60
 149. 56416 ธนภัทร น้อยวิไล 17,771.02
 150. 128589 อัจฉรา สีฉิม 17,558.28
 151. 49278 อนุวัฒน์ บุษบา 17,327.84
 152. 40722 สารพล แจ่มจรัส 17,292.67
 153. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 17,204.39
 154. 130858 ประเสริฐ ทองลอย 17,124.75
 155. 77524 อรอุมา รักรู้ 17,027.89
 156. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 16,928.21
 157. 186232 นวพล บางทับ 16,926.33
 158. 2051 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 16,883.42
 159. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 16,873.43
 160. 128353 จินตนา ชัยฤทธิ์ 16,833.32
 161. 220917 ทรงชัย โรจน์กิตติสกุล 16,731.28
 162. 259376 สำราญ ธรรมวงค์ 16,686.33
 163. 77868 ทวี หมื่นศรีพรหม 16,636.76
 164. 120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 16,508.07
 165. 19976 ณัฐพล โสภิตานนท์ 16,478.01
 166. 111890 สาวิตรี เจิมขุนทด 16,408.16
 167. 98213 อุลัย โนนสาเทศ 16,318.93
 168. 166990 วรพล ธรรมจารี 16,162.42
 169. 91956 ธเนส ห้อยสังวาลย์ 16,131.30
 170. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 15,992.40
 171. 79531 ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ 15,925.80
 172. 162782 อรศิริ เสาไธสง 15,771.71
 173. 96809 ภัคพล วรนัยพินิจ 15,761.12
 174. 50903 วิน จุลกเสตถ์ 15,626.85
 175. 99766 รัชนก ศรีศิริ 15,603.32
 176. 254341 มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล 15,488.97
 177. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 15,421.13
 178. 21028 พรนิภา ปรีชา 15,325.34
 179. 165226 บุญเลิศ เตียวสุวรรณ 15,307.68
 180. 246138 รุ่งนภา ทิพย์บุญผล 15,282.87
 181. 291320 จุรี ทับทิมหิน 15,093.40
 182. 215531 สิญาพร เชื้อแถว 15,041.62
 183. 248335 จุฬารัตน์ ปัญยาง 15,006.74
 184. 218763 ณัฐยศ สงสังข์ 15,006.25 

 

เครดิต : ศรีกรุงโบรคเกอร์

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด หรือเป็นนายหน้ามืออาชีพ ทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

 

 

 

 

READ MORE

รายได้จากค่าบริหารทีม ประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายได้จากค่าบริหารทีม ประจำเดือน ตุลาคม 2564

 

วันนี้แอดมิน จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของบริษัทศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชัน ที่พี่ๆนายหน้าขายเอง ซึ่งเป็นรายได้แบบ Passive Income ที่บริษัทศรีกรุงฯ เตรียมจะโอนให้นายหน้าประกันภัย ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

ค่าแนะนำ+ค่าตำแหน่ง ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2564 ยอดเกิน15,000บาท  (ไม่รวมยอดขายส่วนตัว)

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 562,435.62
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ 272,624.00
 3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบร. 259,603.10
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ . 251,362.58
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ . 223,186.51
 6. 482 บุญธรรม เดชหาญ 153,387.81
 7. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 147,572.24
 8. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 146,366.05
 9. 218747 โสรัช เดโชพล 143,610.77
 10. 33301 กัญดาพรรณ ทองสม 140,847.20
 11. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 137,835.23
 12. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 136,645.96
 13. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 134,850.66
 14. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกั. 134,556.30
 15. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 121,190.72
 16. 19975 เทวาวิจิตร . 116,973.29
 17. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด 114,010.40
 18. 23901 แอลพี สมาร์ท . 111,789.25
 19. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 110,909.12
 20. 4 บวร แสนเรือน 106,119.65
 21. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 101,751.63
 22. 128597 กัญญา เลียวประโคน 101,681.72
 23. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 99,674.33
 24. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 95,189.89
 25. 29724 นพพล ดีมงคล 94,979.40
 26. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 86,797.33
 27. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 79,702.24
 28. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิท 78,933.00
 29. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 73,850.80
 30. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 71,078.41
 31. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 68,266.12
 32. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 68,179.20
 33. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 63,124.24
 34. 15555 ชาติชาย สอิงทอง 61,881.15
 35. 26165 จำรัส บุญศรี 59,801.47
 36. 24 ไชยยา ชนะชัย 57,154.65
 37. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 56,921.92
 38. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 54,854.60
 39. 37285 อรุณนี โสธโน 54,251.04
 40. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 53,359.31
 41. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 53,307.98
 42. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 51,720.02
 43. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญา 51,291.04
 44. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 50,489.51
 45. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 50,198.93
 46. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษ 49,714.60
 47. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 49,523.67
 48. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศา 43,683.82
 49. 14174 ชุลี โนจิตร 42,596.39
 50. 72737 ทศพล โชติคุตร์ 41,931.72
 51. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 41,706.60
 52. 60712 ศศิตา บัวสี 40,723.27
 53. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่าง 40,023.55
 54. 6545 จันทนา โชคตาม 39,601.98
 55. 12660 คณพศ โชติประทุม 39,575.00
 56. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์. 39,492.31
 57. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไ 38,905.98
 58. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ 38,267.71
 59. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 38,052.72
 60. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 38,009.03
 61. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 37,779.35
 62. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 37,582.20
 63. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง 37,365.26
 64. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 36,024.55
 65. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 35,774.60
 66. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 35,540.62
 67. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 35,504.04
 68. 10741 จะลุย อ่อนปุย 35,051.23
 69. 35138 พรรณเชษฐ รนที 34,627.88
 70. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 34,482.54
 71. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงา 33,522.13
 72. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 32,966.46
 73. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 32,907.72
 74. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโช32,628.46
 75. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 32,248.24
 76. 26500 นพดล อินตา 31,859.41
 77. 106518 ธนากร เดชะ 31,245.36
 78. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารัก31,131.08
 79. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 30,982.21
 80. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 30,307.07
 81. 5278 เจียม ลือลั่น 30,238.78
 82. 6520 นิภา ชุมภูปิน 29,737.92
 83. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 29,639.16
 84. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 29,477.73
 85. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 29,394.71
 86. 39348 นาฏญา สังขวัฒน์ 28,817.29
 87. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 28,700.92
 88. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 28,069.35
 89. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจ27,734.88
 90. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 27,683.77
 91. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 27,445.79
 92. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 27,311.09
 93. 137620 อนุศักดิ์ เกษทอง 27,263.85
 94. 33334 ถาวร พ้นภัย 26,745.90
 95. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 26,385.49
 96. 128353 จินตนา ชัยฤทธิ์ 25,763.17
 97. 45622 แก้วมณี ปัททุม 25,482.84
 98. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒ 25,399.52
 99. 56494 เกียรติชัย เกื้อมิตร 25,255.32
 100. 72466 อิงอร บุญช่วย 25,062.09
 101. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถี24,772.29
 102. 18093 รัตตินันท์ สาฤกษ์ 24,746.28
 103. 64347 พรนภา สมศรีสุข 24,439.93
 104. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญ24,251.21
 105. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 24,237.50
 106. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 23,744.52
 107. 44644 รสสุคนธ์ หอมดาวเรือ23,490.80
 108. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 23,441.97
 109. 204198 ชุติมา โตประมาณ 23,429.28
 110. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,080.11
 111. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 22,547.89
 112. 199774 นันทนา บุรุษวยากร 22,437.69
 113. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 21,784.41
 114. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 21,291.64
 115. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 21,232.06
 116. 219942 สมรถ สุณเจิม 21,215.09
 117. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาส 21,133.78
 118. 49278 อนุวัฒน์ บุษบา 20,860.37
 119. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 20,826.34
 120. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 20,466.28
 121. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
 122. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวั 20,305.14
 123. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 20,218.59
 124. 98213 อุลัย โนนสาเทศ 20,193.55
 125. 259376 สำราญ ธรรมวงค์ 20,181.07
 126. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 19,804.55
 127. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไ19,593.24
 128. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 19,161.87
 129. 9325 อภิชาติ ปรีชา 19,149.32
 130. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 19,082.79
 131. 117374 กัญญา ธนตรีชัยกุล 18,957.47
 132. 79690 อัครนันท์ ปริญญากุลเ18,945.04
 133. 57624 ธนพร เหลืองวิลัย 18,881.47
 134. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 18,471.14
 135. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์18,393.03
 136. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 18,391.81
 137. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 18,313.18
 138. 52 พนิดา ธรรมลังกา 18,231.28
 139. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช18,177.33
 140. 32754 ฉัตรชนา การะเกตุ 18,109.43
 141. 27365 ชนัญชิตา ศรีพนาวัน 17,997.35
 142. 11587 ภานุพงศ์ ปุ๋ยวงค์ 17,985.47
 143. 105182 สมสุข อนุพันธ์ 17,975.56
 144. 2583 รังสรรค์ จือศานติ 17,890.69
 145. 2051 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเร17,678.07
 146. 220917 ทรงชัย โรจน์กิตติสกุล17,434.46
 147. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 17,340.03
 148. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริ 17,204.39
 149. 17505 พรสวรรค์ เนาว์โสภา 17,181.16
 150. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 17,180.25
 151. 120120 ลาภิสรา พนธิตรกุล 17,117.48
 152. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 17,028.05
 153. 77868 ทวี หมื่นศรีพรหม 16,910.93
 154. 77524 อรอุมา รักรู้ 16,857.95
 155. 120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 16,758.70
 156. 26 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ 16,715.72
 157. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒ 16,661.92
 158. 121243 พินิต เพชรดา 16,579.44
 159. 87976 กษมา สุภาพงษ์ 16,530.96
 160. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 16,191.62
 161. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 16,143.67
 162. 166990 วรพล ธรรมจารี 15,856.42
 163. 132366 ธิดารัตน์ มานะพัฒน 15,841.03
 164. 78853 อนุวัติ จันทร์ลอย 15,817.28
 165. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 15,792.17
 166. 7158 เปมิกา เฉลิมศรี 15,786.47
 167. 79531 ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ 15,660.21
 168. 44309 สุรัตน์ สดงาม 15,625.34
 169. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 15,615.15
 170. 139062 ประสพ ด้วงช้าง 15,478.77
 171. 99766 รัชนก ศรีศิริ 15,472.32
 172. 67 จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 15,387.49
 173. 280180 ธนาเดช หนูเอียด 15,214.75
 174. 30583 โกวิท ธรรมาวุฒิกุล 15,196.89
 175. 42350 สุขสันต์ เปรมใจชน 15,21

 

เครดิต : ศรีกรุงโบรคเกอร์

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด หรือเป็นนายหน้ามืออาชีพ

ทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

 

 

 

READ MORE

วิธีสมัครสมาชิก/ตัวแทนศรีกรุงโบรคเกอร์ (อธิบายโดยละเอียด)

วิธีสมัครตัวแทนสมาชิกศรีกรุง

วิธีสมัครตัวแทน/สมาชิกศรีกรุง (คำอธิบายโดยละเอียด)

 

สมัครสมาชิกกับศรีกรุงโบรคเกอร์  ค่าสมัครเริ่มต้นเพียง 200 บาท

 

สิทธิพิเศษที่สมาชิกศรีกรุงจะได้รับ

 

 • ฟรีประกันอุบัติเหตุ (PA) 100,000 บาท  (เฉพาะปีแรก) คุ้มครอง 1 ปี กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเท่านั้น
 • รับส่วนลดทันทีที่สมัครสมาชิก ได้ส่วนลดการซื้อประกันทุกประเภท ทุกบริษัท (ตามมาตรฐานสมาชิก)
 • ได้รับค่าสายงาน = ค่าแนะนำ + ค่าตำแหน่ง
 • ผ่อนเบี้ยประกัน ดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภท
 • มีบัตรนายหน้า สามารถเปิดร้านได้ทันที มีคอร์สอบรมหลักสูตรต่างๆ สำหรับสมาชิก
 • บริษัทบริการจัดส่งเอกสารกรมธรรม์ให้ลูกค้าถึงบ้าน ฟรี!!
 • สามารถใช้ระบบ online ของบริษัทได้ทันทีเมื่อเป็นสมาชิก
 • ลุ้นทริปท่องเที่ยวภายในประเทศ และต่างประเทศ

 

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

 

 • ใบสมัครสมาชิกส่วนที่มีลายเซ็น  *
 • สำเนาบัตรประชาชน *
 • หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสมาชิกเข้าบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์  (Slip, ใบเปย์)  *
 • สำเนาหน้าบัญชี ของธนาคารกสิกร (ถ้ามีหรือถ้าไม่มีให้ใช้ของธนาคารอื่นๆ)
 • สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันชีวิตที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)

    * หมายถึง เอกสารที่จำเป็นต้องแนบตอนสมัคร

ข้อมูลที่ผู้สมัครต้องเตรียมใช้ในการสมัคร

 • เบอร์โทรศัพท์
 • อีเมล์

 

วิธีการชำระค่าสมัครสมาชิก

 

ชำระค่าสมัครสมาชิก 200 บาท หรือ 250 บาท (ตามช่วงอายุ)

โดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท  ตามเลขบัญชีด้านล่าง

เลขบัญชีศรีกรุงโบรคเกอร์

คำแนะนำการกรอกใบสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

วิธีสมัครตัวแทนสมาชิกศรีกรุง

วิธีสมัครตัวแทนสมาชิกศรีกรุง

วิธีสมัครตัวแทนสมาชิกศรีกรุง

วิธีสมัครตัวแทนสมาชิกศรีกรุง

วิธีสมัครตัวแทนสมาชิกศรีกรุง

วิธีสมัครตัวแทนสมาชิกศรีกรุง

วิธีสมัครตัวแทนสมาชิกศรีกรุง

วิธีสมัครตัวแทนสมาชิกศรีกรุง

วิธีสมัครตัวแทนสมาชิกศรีกรุง

วิธีสมัครตัวแทนสมาชิกศรีกรุง

https://www.youtube.com/watch?v=o-pE4o0V3ps

คำแนะนำการสมัครสมาชิก เพิ่มเติมจากบริษัทศรีกรุง

 

วิธีส่งใบสมัคร

 

ให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด ส่งที่ผู้แนะนำ หรือเจ้าหน้าที่ศรีกรุง สาขาที่นายหน้า/สมาชิกส่งงานประจำ ในเวลา 8.30-17.30  เจ้าหน้าที่ศรีกรุงจะ หยุดทุกวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์

กรณีถ้าต้องการส่งใบสมัครสมาชิกนอกเวลาเวลาทำการ  ให้ส่งไปที่ Line OA Srikrung :  https://lin.ee/s5RrlyO

 

หากสมาชิกต้องการซื้อความคุ้มครองที่สูงขึ้น

ดูราคาแพ็กเกจประกันอุบัติเหตุสำหรับสมาชิกได้ที่นี่   https://bit.ly/3nwAYIb

 

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด หรือเป็นนายหน้ามืออาชีพ

ทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

 

READ MORE

รู้จักผู้บริหารศรีกรุงโบรคเกอร์

ผู้บริหารบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์

 

4 ผู้บริหารบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์

เพื่อนๆนายหน้าสมาชิกศรีกรุงหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักผู้บริหารศรีกรุงโบรคเกอร์

วันนี้เรามาทำความรู้จักผู้บริหารกันนะครับ 

ท่านที่ 1 : คุณศรีกรุงกรุง อรุณสวัสดี
ท่านที่ 2 : คุณนวพร อรุณสวัสดี
ท่านที่ 3 : คุณดวงสมร อรุณสวัสดี
ท่านที่ 4 : คุณพงษ์ธวัช ก้าวสัมพันธ์

 

ผู้บริหารศรีกรุงโบรคเกอร์

บริหารศรีกรุงโบรคเกอร์

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด หรือเป็นนายหน้ามืออาชีพ ทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

READ MORE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่1 อบรม Online ผ่านโปรแกรม Blue Jeans

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าประกันชีวิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าประกันชีวิตครั้งที่อบรม Online ผ่านโปรแกรม Blue Jeans

อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 1 :  วันที่ 17-19 กันยายน  2564 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงค์นี้  >>คลิกที่นี่<<

 

คู่มือใช้งานโปรแกรม Blue Jeans  >>คลิกที่นี่<<

ลิงก์เข้าร่วมกลุ่มอบรม   http://line.me/ti/g/-kAl7P2hwQ 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด

โทร : 02-867-3828 และ LINE@ : @srikrung

 

เครดิต : ศรีกรุงโบรคเกอร์

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด หรือเป็นนายหน้ามืออาชีพ ทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

READ MORE

รายได้จากค่าบริหารทีม (ค่าสายงาน+แนะนำ) เดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันนี้แอดมิน นายหน้าดี.com จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นที่นายหน้าขายเอง ที่เป็นรายได้แบบ Passive Income ที่ศรีกรุงฯ เตรียมจะโอนให้ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

รายได้ค่าบริหารทีม เดือน 2

 

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป

ตั้งแต่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 547,915.14
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 264,585.82
 3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 261,057.50
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 240,764.34
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 170,455.35
 6. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 156,252.44
 7. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 133,196.49
 8. 4 บวร แสนเรือน 131,102.70
 9. 482 บุญธรรม เดชหาญ 130,732.21
 10. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 115,892.20
 11. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 108,921.99
 12. 218747 โสรัช เดโชพล 108,255.69
 13. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 105,369.22
 14. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 103,841.88
 15. 23901 แอลพี สมาร์ท . 100,046.99
 16. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 95,955.33
 17. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 93,859.16
 18. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 92,078.39
 19. 19975 เทวาวิจิตร . 87,302.93
 20. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 81,055.71
 21. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 79,209.35
 22. 26165 จำรัส บุญศรี 74,866.27
 23. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 73,623.89
 24. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 72,902.53
 25. 128597 กัญญา เลียวประโคน 72,715.94
 26. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 68,741.31
 27. 151 ปุณยนุช มยุโรวาท 68,367.21
 28. 29724 นพพล ดีมงคล 67,748.58
 29. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 64,299.26
 30. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 63,867.09
 31. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 61,173.85
 32. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 60,035.73
 33. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 57,893.13
 34. 71093 ภูวเดช นามวงษ์ 57,618.39
 35. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 55,414.11
 36. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 54,724.19
 37. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 54,584.53
 38. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 54,412.30
 39. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 54,162.78
 40. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 53,145.76
 41. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 51,501.39
 42. 24 ไชยยา ชนะชัย 50,483.27
 43. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 48,153.92
 44. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 47,046.78
 45. 37285 อรุณนี โสธโน 46,681.09
 46. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 46,219.93
 47. 1455 พรนภา สืบสารคาม 45,587.28
 48. 12660 คณพศ โชติประทุม 45,080.71
 49. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 43,767.00
 50. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 43,083.90
 51. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 42,367.06
 52. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 41,263.98
 53. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 40,489.61
 54. 57624 ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 37,174.72
 55. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 35,578.19
 56. 60712 ศศิตา บัวสี 34,968.04
 57. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 34,891.77
 58. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 34,629.00
 59. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 34,576.36
 60. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัล 33,965.09
 61. 26500 นพดล อินตา 33,407.58
 62. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 32,549.35
 63. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 32,331.78
 64. 6545 จันทนา โชคตาม 32,049.47
 65. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 31,423.01
 66. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 31,313.33
 67. 122677 กัญญา วิเชียร 31,278.87
 68. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 31,108.63
 69. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 31,050.77
 70. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 30,953.05
 71. 40722 สารพล แจ่มจรัส 30,405.36
 72. 10741 จะลุย อ่อนปุย 30,038.45
 73. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 29,661.95
 74. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 29,542.99
 75. 14174 ชุลี โนจิตร 29,277.73
 76. 59055 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 28,731.22
 77. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 28,227.17
 78. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 28,078.08
 79. 5278 เจียม ลือลั่น 28,053.68
 80. 6520 นิภา ชุมภูปิน 28,026.39
 81. 121243 พินิต เพชรดา 26,496.58
 82. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 26,393.18
 83. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 25,949.10
 84. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 25,944.06
 85. 28498 กัณพงศ์ บุญเจริญ 25,501.35
 86. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 25,420.54
 87. 33334 ถาวร พ้นภัย 25,302.05
 88. 3733 สุชาติ อัคนียุทธ 25,163.56
 89. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 24,560.50
 90. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 24,160.19
 91. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 23,893.18
 92. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 23,710.28
 93. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 23,630.51
 94. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 23,629.13
 95. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 23,222.15
 96. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 23,198.36
 97. 117374 กัญญา ผาลา 23,196.82
 98. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,074.11
 99. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 23,032.50
 100. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 22,965.54
 101. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 22,926.32
 102. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 22,810.20
 103. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 22,575.36
 104. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 22,544.92
 105. 9325 อภิชาติ ปรีชา 22,287.48
 106. 120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 22,069.79
 107. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 22,034.51
 108. 74452 รัศมี พรหมกัลป์ 21,957.14
 109. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 21,380.13
 110. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒน์ 21,354.87
 111. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 21,090.59
 112. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 21,061.86
 113. 64347 พรนภา สมศรีสุข 20,968.44
 114. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 20,780.77
 115. 35138 พรรณเชษฐ รนที 20,504.25
 116. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
 117. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 20,383.74
 118. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 20,293.81
 119. 280180 ธนาเดช หนูเอียด 19,856.25
 120. 130858 ประเสริฐ ทองลอย 19,661.34
 121. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 19,517.64
 122. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 19,172.74
 123. 45622 แก้วมณี ปัททุม 19,137.63
 124. 21028 พรนิภา ปรีชา 19,054.28
 125. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 18,741.37
 126. 206673 ธนาธิป แก้วนาโพธิ์ 18,526.32
 127. 52 พนิดา ธรรมลังกา 18,110.88
 128. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา 17,861.06
 129. 22007 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 17,685.47
 130. 221308 รัตนชัย ดำมี 17,642.90
 131. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 17,325.23
 132. 52907 ณรงค์ โนรี 17,155.31
 133. 171561 ลภัส จำรูญจินดา 17,112.30
 134. 105182 สมสุข อนุพันธ์ 17,054.56
 135. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 16,921.11
 136. 37878 คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ 16,840.45
 137. 87328 พงศกร ธีรเตชสิทธิ์ 16,759.12
 138. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 16,738.94
 139. 8169 ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ 16,717.58
 140. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 16,630.60
 141. 32245 ไพศาล คำประสิทธิ์ 16,614.05
 142. 96809 ภัคพล วรนัยพินิจ 16,455.41
 143. 21295 ศิรินภา เรืองนภารัตน์ 16,421.63
 144. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 16,330.80
 145. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 16,276.20
 146. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 16,115.59
 147. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 16,065.86
 148. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 16,054.49
 149. 25323 ศุภรัสมิ์ ธนินอมรวิสิฐ 16,049.73
 150. 87976 กษมา สุภาพงษ์ 16,003.57
 151. 78853 อนุวัติ จันทร์ลอย 15,926.10
 152. 1402 โกวิท ประทีป ณ ถลาง 15,887.68
 153. 79353 เสาวลักษณ์ บล็อก 15,855.55
 154. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 15,843.76
 155. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 15,778.25
 156. 9596 พีรพงศ์ ภู่กลั่น 15,638.70
 157. 77868 ทวี หมื่นศรีพรหม 15,569.58
 158. 126631 จันทร์ฉาย อยู่ฤทธิ์ 15,486.77
 159. 26 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ต 15,458.07
 160. 13801 บวร นามวงศ์ 15,323.15
 161. 56796 อรุณ หวังลาภ 15,128.53
 162. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 15,126.63
 163. 1027 หฤทัย เกตุรัศมีโรจน์ 15,114.10
 164. 106556 ไพศาล สวนกัน 15,093.66
 165. 37232 วิศรา อินเพ็ง 15,036.12

 

 

 

 

 

READ MORE

รายได้จากค่าบริหารทีม (ค่าสายงาน+แนะนำ) เดือนมกราคม 2564

วันนี้แอดมิน นายหน้าดี.com จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นที่นายหน้าขายเอง ที่เป็นรายได้แบบ Passive Income ที่ศรีกรุงฯเตรียมจะโอนให้ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

ค่าบริหารทีม เดือน 1

(ค่าสายงาน+แนะนำ) เดือนมกราคม 2564

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 – 31 ธันวาคม 2563

 

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 729,996.74
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 348,917.87
 3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 317,415.11
 4. 482 บุญธรรม เดชหาญ 272,971.74
 5. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 258,706.68
 6. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 240,527.94
 7. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 174,186.33
 8. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 162,514.44
 9. 4 บวร แสนเรือน 145,383.06
 10. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 141,178.89
 11. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 135,382.77
 12. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 120,890.24
 13. 19975 เทวาวิจิตร . 117,505.47
 14. 47871 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 112,919.07
 15. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 112,443.44
 16. 32011 สุจริต ควรผดุง 108,679.12
 17. 90271 ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ 108,376.78
 18. 23901 แอลพี สมาร์ท . 105,003.21
 19. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 104,790.81
 20. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 104,052.52
 21. 29724 นพพล ดีมงคล 101,989.24
 22. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 101,731.00
 23. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 93,724.70
 24. 26165 จำรัส บุญศรี 93,610.00
 25. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 92,212.79
 26. 218747 โสรัช เดโชพล 89,027.70
 27. 52907 ณรงค์ โนรี 85,951.30
 28. 31041 พีระยุทธ เกษแก้ว 83,403.83
 29. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 81,348.99
 30. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 78,350.54
 31. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 77,820.46
 32. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 73,562.31
 33. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 72,951.25
 34. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 72,170.04
 35. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 68,986.81
 36. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 68,076.71
 37. 12660 คณพศ โชติประทุม 67,029.04
 38. 128597 กัญญา เลียวประโคน 64,402.19
 39. 151 ปุณยนุช มยุโรวาท 62,304.50
 40. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 61,927.36
 41. 24 ไชยยา ชนะชัย 60,794.56
 42. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 60,012.81
 43. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 59,382.53
 44. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 58,433.85
 45. 219942 สมรถ สุณเจิม 56,374.35
 46. 37285 อรุณนี โสธโน 54,670.87
 47. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 54,297.71
 48. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 54,217.45
 49. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 53,856.59
 50. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 53,609.85
 51. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 49,164.81
 52. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 48,353.17
 53. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 47,281.47
 54. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 47,006.57
 55. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 45,907.21
 56. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 44,889.89
 57. 26500 นพดล อินตา 44,389.55
 58. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 44,064.27
 59. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 43,101.17
 60. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอน 42,163.70
 61. 14174 ชุลี โนจิตร 41,895.15
 62. 1068 สายัณห์ ใจกล้า 41,093.61
 63. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 41,036.67
 64. 3281 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 38,709.45
 65. 6545 จันทนา โชคตาม 38,483.04
 66. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 37,891.37
 67. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 37,880.89
 68. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 37,687.47
 69. 40722 สารพล แจ่มจรัส 37,382.92
 70. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 37,256.17
 71. 119532 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 35,910.64
 72. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 35,425.54
 73. 60712 ศศิตา บัวสี 34,968.04
 74. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 34,684.45
 75. 10741 จะลุย อ่อนปุย 34,590.55
 76. 33334 ถาวร พ้นภัย 32,738.03
 77. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 32,553.06
 78. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 31,472.91
 79. 121243 พินิต เพชรดา 30,870.76
 80. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 30,570.58
 81. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 30,551.14
 82. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 30,385.49
 83. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 30,304.67
 84. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 29,949.29
 85. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 29,729.18
 86. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 29,157.08
 87. 9325 อภิชาติ ปรีชา 28,992.30
 88. 796 วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 28,948.89
 89. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 28,735.04
 90. 128 ฐานิตา โสโพธิ์ 28,483.75
 91. 122677 กัญญา วิเชียร 28,479.87
 92. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 27,860.34
 93. 5278 เจียม ลือลั่น 27,776.53
 94. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 27,545.11
 95. 1965 อำนาจ นาคะมะนัง 27,419.61
 96. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 27,318.35
 97. 72466 อิงอร บุญช่วย 27,141.64
 98. 52 พนิดา ธรรมลังกา 26,855.07
 99. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 26,715.05
 100. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 26,347.58
 101. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 26,256.41
 102. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 26,152.61
 103. 75610 จิดาภา กวีวรากร 26,072.03
 104. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 25,981.70
 105. 33479 วัชรา คุ้มเมือง 25,893.70
 106. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 25,891.47
 107. 117374 กัญญา ผาลา 25,192.21
 108. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 25,158.66
 109. 22007 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 24,744.39
 110. 19976 ณัฐพล โสภิตานนท์ 24,730.24
 111. 130858 ประเสริฐ ทองลอย 24,519.13
 112. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 24,172.58
 113. 26129 ลัดดาวัลย์ แซ่ลิ้ม 24,112.93
 114. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 24,044.06
 115. 11649 ธวัช คุณสมบัติ 23,818.78
 116. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 23,727.13
 117. 32245 ไพศาล คำประสิทธิ์ 23,327.49
 118. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 22,866.07
 119. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 22,725.03
 120. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 22,621.30
 121. 3733 สุชาติ อัคนียุทธ 22,614.24
 122. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 22,509.75
 123. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 22,475.74
 124. 71093 ภูวเดช นามวงษ์ 22,410.12
 125. 128033 ฐิฏิฆาร บัญญัตินพรัตน์ 22,237.99
 126. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 21,934.70
 127. 21028 พรนิภา ปรีชา 21,683.89
 128. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 21,562.66
 129. 49278 อนุวัฒน์ บุษบา 21,488.56
 130. 39348 นาฏญา สังขวัฒน์ 21,451.55
 131. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 21,088.74
 132. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 20,962.66
 133. 96809 ภัคพล วรนัยพินิจ 20,904.05
 134. 195147 ดาวิน นิติกุลเกยูร 20,867.82
 135. 420 เอกชัย สุขพงษ์ 20,570.34
 136. 26818 ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว 20,521.69
 137. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 20,484.92
 138. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
 139. 20584 สมพงษ์ คงประเวช 20,349.60
 140. 8169 ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ 20,301.31
 141. 120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 20,234.26
 142. 1361 ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ จำกัด 20,000.22
 143. 139062 ประสพ ด้วงช้าง 19,975.98
 144. 26 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ตติ้ง 19,541.05
 145. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 19,526.71
 146. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 19,460.76
 147. 7926 วรชาติ นาคบุรินทร์ 19,334.46
 148. 100863 ศิริวรรณ เหวนอก 19,298.61
 149. 64347 พรนภา สมศรีสุข 19,070.49
 150. 72737 ทศพล โชติคุตร์ 18,911.67
 151. 37878 คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ 18,908.96
 152. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 18,904.20
 153. 79126 ชาลิสา ชูช่วย 18,861.17
 154. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 18,768.11
 155. 23415 เมธาวี เปรมะสุต 18,719.82
 156. 171561 ลภัส จำรูญจินดา 18,528.27
 157. 31695 อนันท์ ตรีพล 18,487.00
 158. 79399 โสภา ซีแพง 18,287.34
 159. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 17,981.90
 160. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 17,897.90
 161. 32754 ฉัตรชนา การะเกตุ 17,884.07
 162. 17854 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 17,875.47
 163. 52411 ณัฐธวัช แซ่เฮ้ง 17,848.80
 164. 27695 ศุภกฤต ดำรงธัญวัชร์ 17,517.60
 165. 87328 พงศกร ธีรเตชสิทธิ์ 17,384.52
 166. 70789 การุณ พฤฒิสาร 17,207.71
 167. 50903 วิน จุลกเสตถ์ 17,169.00
 168. 122261 นิกร จันธรรมาพิทักษ์ 17,159.05
 169. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 17,093.62
 170. 18067 ศุภชัย ศรีรักษา 17,069.73
 171. 20891 สุคนธา เชื้อผู้ดี 16,987.45
 172. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 16,952.22
 173. 134944 รัชฎาภรณ์ พิญญพงษ์ 16,933.99
 174. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา 16,844.00
 175. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 16,841.69
 176. 35014 ธวัช น่วมด้วง 16,828.37
 177. 33940 จิราภรณ์ ไชยโนฤทธิ์ 16,752.68
 178. 55626 นลลินา โสธโน 16,649.71
 179. 78853 อนุวัติ จันทร์ลอย 16,617.34
 180. 164578 รุ้งรดา กาญจนกิจเตชา 16,610.43
 181. 31230 เพาเวอร์ แทรค จำกัด . 16,563.88
 182. 2583 รังสรรค์ จือศานติ 16,502.56
 183. 13720 เบญญาภา วชิรถิรกิจ 16,463.11
 184. 41412 ภัทรา ธัญญกิจ 16,344.28
 185. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 16,249.41
 186. 9659 ไชยอนันต์ ดวงมณีย์ 16,230.80
 187. 97849 อริสรา วิชาผา 16,144.65
 188. 28475 เอนก พรมเนตร์ 16,133.35
 189. 77868 ทวี หมื่นศรีพรหม 16,124.01
 190. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 16,054.49
 191. 2051 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 15,952.97
 192. 48398 ศิริโยธิน พูลมาตย์ 15,923.65
 193. 58964 ชรัตน์ วัชรพงษ์วินิจ 15,887.96
 194. 74452 รัศมี พรหมกัลป์ 15,816.73
 195. 15461 พรชัย พรมบุญ 15,796.92
 196. 12428 ธัญลักษณ์ ธีรภัทรางกูร 15,509.57
 197. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 15,489.44
 198. 79353 เสาวลักษณ์ บล็อก 15,476.96
 199. 54903 พร้อมพล พระพรหม 15,244.99
 200. 25323 ศุภรัสมิ์ ธนินอมรวิสิฐ 15,185.01
 201. 18093 รัตตินันท์ สาฤกษ์ 15,146.27
 202. 37496 สุนันทา ธนภัทรอุดม 15,085.71
 203. 13801 บวร นามวงศ์ 15,002.60

 

READ MORE

สิทธิพิเศษของการเป็นสมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์

 

ท่านเจ้าของรถยนต์ที่ต้องซื้อ พรบ.และประกันภัยรถยนต์ทุกปี หลายท่านก็กำลังค้นหาข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจว่า จะซื้อประกันที่ไหนถึงจะได้ราคาสุดคุ้ม จะซื้อโดยตรงกับบริษัทประกันภัยดีหรือจะซื้อผ่านโบรคเกอร์ดี หรือไม่ วันนี้ admin มีสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์ มาฝากทุกท่านค่ะ

วันนี้เพียงท่านทำบัตรสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์เพียง 200 บาท สมัครครั้งเดียวตลอดชีพ ท่านก็จะได้สิทธิ์ซื้อประกันภัยในราคาสมาชิกตลอดชีพ และยังได้สิทธิพิเศษพิเศษต่างๆอีกดังนี้ค่ะ
1. สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ได้รับส่วนลดทันที เมื่อซื้อ พรบ.ประกันภัยรถยนต์และประกันภัยทุกประเภท และมีตัวเลือกให้สมาชิกได้เลือกใช้บริการประกันภัยมากกว่า 30 บริษัทประกันภัยชั้นนำ และได้ส่วนลดทุกบริษัท
2. สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ รับฟรี!! ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1 แสนบาท (ในปีแรก)
3. สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ได้รับสิทธิ์ ผ่อนประกันได้ 2-6 งวด ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
4. สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ได้รับสิทธิ์ เข้าอบรบความรู้ประกันภัย ฟรี!
5. สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ได้รับสิทธิ์ ใช้โปรแกรมออนไลน์ฟรี (เช็คเบี้ย แจ้งงาน ดาวน์โหลดกรมธรรม์)
6. สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ที่มีบัตรนายหน้าสามารถ เปิดสำนักงานได้ทันที
7. สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ สามารถออกกรมธรรม์ พ.ร.บ. ได้เอง 24 ชม.(กรณีมีบัตรนายหน้า)
8. สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ จัดส่งกรมธรรม์ถึงบ้าน ฟรี!
9. สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ มีเจ้าหน้าที่สินไหมให้คำปรึกษาฟรี! กรณีมีปัญหาเรื่องการเคลมประกัน
10. สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ได้รับสิทธิ์ สะสมคะแนนท่องเที่ยวฟรี! แบบ VIP

หากท่านต้องการที่จะปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ พรบ. ประกันรถ ประกันภัยต่างๆ หรือสนใจสมัครเป็นสมาชิกตัวแทนนายหน้าเพื่อรับส่วนลด หรือต้องการทำเป็นอาชีพเสริมทางทีมเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน ยินดีให้บริการและคำปรึกษา
? สนใจสมัครสมาชิกคลิกที่นี่ : สมัครสมาชิก
? สนใจซื้อประกันออนไลน์คลิกที่นี่ : สมัครซื้อประกันออนไลน์
? ไอดีไลน์ : 0898290902, 0922726197
? เบอร์โทรศัพท์ : 089-829-0902, 092-272-6197

READ MORE

4 ช่องทางการสร้างรายได้ในระบบ MGM กับศรีกรุงโบรคเกอร์

เริ่มต้นธุรกิจนี้ให้เป็น อาชีพเสริม รายได้เสริมที่ลงทุนน้อย เสี่ยงต่ำ ทำยังไง?

ที่นี่มีคำตอบ! สมาชิกศรีกรุงฯ สามารถลดรายจ่ายสร้างรายได้ ง่ายๆ ได้ 4 ช่องทางดังนี้
1. สมาชิกซื้อใช้เอง รับ ส่วนลดมาตรฐาน (ไม่ต้องกังวลใจว่าต้องไปขายให้ใคร แค่ซื้อประกันรถของตัวเองเท่านั้นพอ)
2. นายหน้า รับรายได้จากค่าคอมมิชชั่น คือรายได้จากการขายเองส่วนตัว ( ร้านออนไลน์ + ร้านออฟไลน์ ) นายหน้าสามารถหักค่าคอมมิชชั่นก่อนนำส่งเข้าบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ (ใครเป็นนักขาย ใครชอบขายเหมาะมากค่ะเพราะเป็นสินค้าขายง่าย มีรายได้ทันที)
3. นายหน้าและสมาชิก รับรายได้ จากค่าแนะนำ 1% จากเบี้ยสุทธิแบบตลอดชีพ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้แนะนำ แนะนำครั้งเดียวได้ลิขสิทธิ์ตลอดชีพ (เหมาะกับคนที่ไม่ชอบขาย แต่อยากมีรายได้จากค่าแนะนำ)
4. นายหน้า รับรายได้ จากค่าบริหารทีม 3-7% จากยอดขายทั้งทีม(เหมาะกับคนที่มองศรีกรุงเป็นธุรกิจ ทำงานอย่างนักธุรกิจวางแผนการทำงานและบริหารทีมอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างรายได้แบบมั่งคั่งและยั่งยืน จากการขยายธุรกิจแบบไม่มีที่สิ้นสุด
**เครื่องมือสร้างรายได้จากค่าบริหารทีม คือ แผนธุรกิจ MGM+สร้างทีม (ไม่บังคับยอด) เราลองมาดูข้อดีของ ระบบ MGM ประกันภัยระบบสร้างเครือข่าย”
https://bit.ly/3aE055o

จากทั้ง 4 ช่องทางของ การลดรายจ่ายและสร้างรายได้ที่ศรีกรุงได้ออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยมมากๆ เพื่อสมาชิกและนายหน้าของศรีกรุงโดยเฉพาะเท่านั้น มันดีมากๆเลยใช่มั้ยล่ะคะ
วันนี้ไม่ว่าคุณอยากเป็นแค่สมาชิกซื้อใช้รับส่วนลด หรือคุณอยากเป็นนายหน้ามืออาชีพ คุณจะเลือกแบบไหนก็มีแต่คุ้มกับคุ้มค่ะ และช่องทางการสร้างรายได้ทั้ง 4 ช่องทางที่กล่าวมาข้างต้น คุณสามารถกำหนดได้เองทั้งหมด ว่าคุณอยากรับรายได้แบบไหน เพราะศรีกรุงไม่มีการบังคับแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพวกเราเลยค่ะว่า ชอบ และถนัดแบบไหน แต่สำหรับตัวแอดมินเองขอบอกว่าเลือกทุกข้อเลยค่ะ เพราะมองแล้วมันเป็นโอกาสที่จะสร้างรายได้หลักให้กับตัวเองได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องลงทุนอะไร

ดังนั้นถ้าคุณอยากมีรายได้แบบมั่นคงและยั่งยืน อย่าปล่อยโอกาสดีๆนี้หลุดลอยไปนะคะ รีบๆมาลุยและรับรายได้จากศรีกรุงให้ครบทุกช่องทางนะคะ แต่หากวันนี้คุณเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นมาเรียนรู้ และยังไม่มั่นใจว่าธุรกิจศรีกรุงสามารถทำให้คุณมีรายได้หลักแสนได้จริง ลองมาดูรายได้แบบ Passive income จากแผนการตลาดแบบ MGM ของศรีกรุงกันค่ะ ที่บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ ประกาศขึ้นหน้าเว็บไวต์ของบริษัททุกวันที่ 1 ของเดือนดูนะคะ แล้วคุณจะมั่นใจว่าธุรกิจนี้ทำจริงได้ ได้จริง รวยจริง
https://bit.ly/2TydMNw

พอดูตัวอย่างของเพื่อนๆแล้วเราลองมาถามตัวเองดูว่า เราคือหนึ่งคนที่มีฝันอยากมีรายได้แบบนี้หรือเปล่า ถ้าเราตอบว่า “ใช่” และมั่นใจว่าเราคือหนึ่งในคนที่ มีฝัน มีไฟ มีใจ พร้อมที่จะลุยเพื่อสร้างรายได้หลักแสนให้กับตัวเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัว ให้มีอิสรภาพทางการเงิน และเวลา มีความมั่งคั่งและยั่งยืน ถ้าอย่างงั้นอย่ารอช้าเรามาลุยกันเลยค่ะ มาร่วมทีมกับเรานะคะ ทีมศรีกรุง VIP พวกเราพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้คุณตลอดและจับมือคุณเดินไปด้วยกันตลอดเส้นทางแห่งความสำเร็จ มาเติบโตไปด้วยกันนะคะ

หากท่านต้องการที่จะปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ พรบ. ประกันรถ ประกันภัยต่างๆ หรือสนใจสมัครเป็นสมาชิกตัวแทนนายหน้าเพื่อรับส่วนลด หรือต้องการทำเป็นอาชีพเสริมทางทีมเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน ยินดีให้บริการและคำปรึกษา
? สนใจสมัครสมาชิกคลิกที่นี่ : สมัครสมาชิก
? สนใจซื้อประกันออนไลน์คลิกที่นี่ : สมัครซื้อประกันออนไลน์
? ไอดีไลน์ : 0898290902, 0922726197
? เบอร์โทรศัพท์ : 089-829-0902, 092-272-6197

READ MORE

10 ข้อดีของศรีกรุงโบรคเกอร์ “ทำไมต้องสมัครทำธุรกิจกับศรีกรุงโบรคเกอร์?”

นายหน้าประกันวินาศภัยอิสระหรือผู้ที่กำลังมองหา และอยากจะเริ่มเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หลายท่านกำลังศึกษาหาข้อมูลและกำลังลังเลสงสัยว่าจะสมัครเป็นนายหน้าประกันภัยส่งงานที่บริษัทไหนดี วันนี้ admin มี 10 ข้อดีของบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ ที่เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องสมัครทำธุรกิจกับศรีกรุงโบรคเกอร์ มาฝากเพื่อนร่วมธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยทุกท่าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ ดังนี้

1. บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ เป็นโบรคเกอร์ประกันภัยประเภทนายหน้านิติบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือสูง บริษัทมีความมั่นคง ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2533 โดยคุณศรีกรุง อรุณสวัสดี ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการประกันภัยมามากกว่า 30 ปี
2. บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ มีค่าสมัครสำหรับการเป็นตัวแทนหรือสมาชิก เพียงแค่ 200 บาท แถมฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1 แสนบาท สมาชิกสมัครครั้งเดียวได้ส่วนลดตลอดชีพ
3. บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ มีบริษัทประกันภัยให้ลูกค้าได้เลือก มากกว่า 30 บริษัทประกันชั้นนำ เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้สามารถเลือกและเปรียบเทียบราคาได้หลายๆบริษัทก่อนตัดสินใจซื้อประกัน
4. บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ มีสาขาให้บริการลูกค้าและตัวแทน จำนวน 40 สาขา ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย (จำนวน 40 สาขา ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563 ) และในอนาคตบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ มีแผนที่จะขยายสาขาไปให้ครบทุกจังหวัดเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
5. บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ มีบริการประกันวินาศภัยทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น พรบ.ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1-5 ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันการเดินทาง ประกันอัคคีภัย (บ้าน คอนโด โรงงาน) ประกันขนส่งสินค้า ( ทางรถยนต์ ทางเรือ ทางเครื่องบิน) ประกันโจรกรรม ประกันการรับผิดบุคคลภายนอก ประกันวิชาชีพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันมะเร็ง ประกันโควิด ประกันยุงลาย ประกันผู้เล่นกอล์ฟ ประกันหอพัก ประกันการเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติ( visa friendly) และอื่นๆอีกมากมาย เรียกได้ว่า มาที่ศรีกรุงโบรคเกอร์ นี่ที่เดียวครบจบทุกประกันภัยจริงๆ
6. บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ มีบริการอบรมให้ความรู้ฟรี!และติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย รวมถึงมีบริการอบรมต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1-4 ให้กับสมาชิกในราคาพิเศษ
7. บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ มีส่วนลดในการซื้อประกันภัยทุกประเภทให้กับสมาชิกในราคาพิเศษเฉพาะสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ เป็นช่องทางลดรายจ่ายค่าประกันภัยรถยนต์ และ พ.ร.บ. ของตัวเองและคนในครอบครัวได้ทุกๆปี ประกันภัยเป็นสินค้าที่ต้องซื้อทุกปีอยู่แล้ว จึงเลือกเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ เพราะได้ส่วนลดและบริการที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ
8. บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ มีเว็บไซต์ขายประกันออนไลน์ 724 Insure ให้สมาชิกสามารถซื้อประกันง่ายๆได้ด้วยตนเองแบบ 7 วัน 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในโลกออนไลน์ อีกทั้งยังสร้างรายได้จากธุรกิจประกันภัยแบบไร้ขีดจำกัดให้กับนายหน้า/สมาชิก ให้มีรายได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน และบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ มีระบบออนไลน์ ให้นายหน้า/สมาชิก ใช้งานฟรี! ท่านสามารถใช้โปรแกรมออนไลน์คีย์งานและปริ๊น พรบ.ออกได้ทันทีกรณีนายหน้าที่มีสำนักงานขายเป็นของตนเอง
9. บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า/สมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทเปิดให้บริการเช็คเบี้ย/แจ้งงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกและลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจ
10. บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ มีระบบเงินผ่อนไว้บริการลูกค้า ทั้งที่ใช้บัตรเครดิต และผ่อนเงินสด (ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว) ระหว่างผ่อนสามารถ เคลมได้ 100% โดยไม่ต้องปิดยอดผ่อนก่อนเคลม

พออ่านมาถึงข้อ 10 แล้ว เพื่อนๆคงจะคลายความสงสัยและตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมคะ ว่าท่านควรจะมาเป็นนายหน้าวินาศภัยที่ศรีกรุงโบรคเกอร์หรือไม่

หากท่านต้องการที่จะปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ พรบ. ประกันรถ ประกันภัยต่างๆ หรือสนใจสมัครเป็นสมาชิกตัวแทนนายหน้าเพื่อรับส่วนลด หรือต้องการทำเป็นอาชีพเสริมทางทีมเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน ยินดีให้บริการและคำปรึกษา
? สนใจสมัครสมาชิกคลิกที่นี่ : สมัครสมาชิก
? สนใจซื้อประกันออนไลน์คลิกที่นี่ : สมัครซื้อประกันออนไลน์
? ไอดีไลน์ : 0898290902, 0922726197
? เบอร์โทรศัพท์ : 089-829-0902, 092-272-6197

READ MORE